Algemene ledenvergadering

Agenda:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vorige ledenvergadering
 • GelijkSpeelveld
 • Kleding v.v.Gruno
 • Verslag secretaris
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascie
 • Verslag jeugdcie
 • Verkiezing hoofdbestuur:
  • Voorzitter-vacant
  • Secretaris:Cor van der Stam-aftredend en niet herkiesbaar

Het bestuur stelt Esther Borgelt voor om als secretares in het bestuur plaats te nemen

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 22 november beschikbaar stellen.

Dit kan door een mail te sturen naar: secretaris@vvgruno.nl

 • Rondvraag
 • Sluiting