29 November Algemene ledenvergadering

Algemene leden vergadering wordt gehouden op 29 november 20:00.
Opening notulen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
Kas commisie
Verslag jeugdbestuur
Functies herkiesbaar ja of nee
Bestuur