v.v Gruno gedragscode:

• “Gewenst gedrag” is zoals het gedrag breed maatschappelijk gedragen wordt en beschreven staat in deze notitie.
• “Ongewenst gedrag” is het zich misdragen naar leden, leiding, omstanders en het onjuist omgaan met het gebouw en de middelen. (bv.
schelden en vloeken; vernielen van een afvalbak en douchekoppen)
• “Onacceptabel gedrag” is het zich zeer ernstig misdragen naar personen en/of middelen van de vereniging. (voorbeelden zijn o.a.: Fysieke
en verbale bedreiging, seksuele intimidatie van personen of diefstal van middelen van de vereniging) Algemene Regels:
• De leden van v.v Gruno voldoen op tijd de contributie via een automatische betalingsprocedure. Bij achterstand van de contributiebetaling
kan het betreffende lid deelname aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten ontzegd worden.
• v.v Gruno-leden zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een (extra) bijdrage aan de vereniging proberen te leveren. Ieder doet dit
naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van v.v Gruno is meer dan voetballen en trainen alleen.
• Beslissingen van de scheidsrechter en/of leider worden geaccepteerd, ook al ben je het er niet mee eens.
• Eventueel onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook dit gedrag te vertonen.
• Leden en bezoekers van v.v Gruno behandelen materiaal, velden en gebouwen met zorgvuldigheid en respect.
• Leden en bezoekers van v.v Gruno tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders.
Wangedrag zoals pesten, vernieling e.d. wordt niet getolereerd.
• Iedereen heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade
cq vernieling. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.
• Van een lid van v.v Gruno wordt verwacht dat hij zijn medelid corrigeert in het geval deze de gedragscode overtreedt.
• Ieder lid van v.v Gruno dient zich te houden aan de aan hem door de club of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem
gepleegde overtreding. De club zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het
betreffende verenigingslid.
• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze niet of met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de
kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en
tabak. Rookafval deponeer je in de daarvoor bestemde bakken. Roken is niet toegestaan in en rondom de kantine en het clubgebouw en
binnen de omheining van de velden. In de kantine wordt vóór 13.30 uur geen alcohol geschonken.
• Drugsbezit en -gebruik in en om onze sportcomplex of bij bezoekende verenigingen is verboden. Dit geldt eveneens voor wapenbezit. Het
overtreden van deze regels leidt te alle tijde tot ontzegging van de toegang van het sportcomplex.

Regels voor trainers en leiders:

• Je vertegenwoordigt v.v Gruno altijd op een positieve manier.
• Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team en in die rol handel je als zodanig.
• Je zorgt voor een veilige sfeer en geeft ieder teamlid gelijke kansen.
• Je hebt respect voor spelers, bezoekers, scheidsrechter, grensrechter en tegenstander.
• Discriminatie, schelden, vloeken, grof of seksueel getint taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet
geaccepteerd.
• Je onthoudt je van elke vorm van (machts)misbruik (oa (im)materiele vergoedingen/financiële beloning) of seksuele intimidatie. Je
onthoudt je ervan een teamlid te bejegenen op een manier die hem/haar in zijn/haar waardigheid aantast.
• Seksuele handelingen (hieronder valt ook aanrakingen die seksueel of erotisch van aard zijn) en seksuele relaties tussen de begeleider en
een jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• Je gebruikt geen alcohol en je rookt niet tijdens het uitvoeren van je functie.
• Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Je regelt het vervoer bij uitwedstrijden. Je bespreekt en rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien
van toepassing aan de ouders.
• Bij uit- en thuiswedstrijden ben je als leider en/of trainer verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer, douches etc. Evt.
wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit.
• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. Je zorgt
voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn. v.v Gruno kan hiervoor niet aanpsrakelijk
worden gesteld als dergelijke (kostbare) spullen zijn verdwenen.
• Je hebt respect voor elk teamlid en de ruimte waar hij/zij zich bevindt (bijv kleedkamer/kantine of op het veld)
• Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid
gewenst is.
• Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc.) en het correcte gebruik hiervan.
• Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
• Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier
• Je draagt eventueel door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en/of jassen niet buiten clubverband.
• Je levert een positieve bijdrage in het betrekken van (groot)ouders/verzorgers bij eventuele vrijwilligerstaken. Regels voor spelers. • Je hebt
respect voor tegenstanders, medespelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en het publiek.
• Discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd. •
Afspraken in clubverband worden nagekomen.
• Maak je onverhoopt iets stuk dan meld je dit bij je trainer of leider.
• Daartoe door leider of trainer aangewezen spelers dragen bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamers
(ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.
• Er wordt verwacht dat iedereen na een training en/of wedstrijd gebruik maakt van de douche. Wij adviseren om gebruik te maken van
badslippers.
• Je laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer maar geeft dit in bewaring bij je leider/trainer of bergt het op in een kluisje.
• Tijdens wedstrijden draag je het volledige clubtenue van v.v Gruno.
• Scheenbeschermers zijn zowel tijdens wedstrijden als trainingen verplicht.
• De kleding is eigendom van v.v Gruno en mag niet voor andere doeleinden dan wedstrijdactiviteiten van v.v Gruno gebruikt worden.
• Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders, scheidsrechter en grensrechters voor de wedstrijd en de leiding.

Ouders/Verzorgers van Jeugdspelers:

Wat verwachten we van Ouders/Verzorgers van Jeugdspelers Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe
beter ouders/verzorgers zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom
staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders/verzorgers van jeugdleden:
• Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing.
• U komt vlak voor, tijdens en na de wedstrijd niet in de kleedkamers van de spelers.
• U blijft tijdens de training/wedstrijd buiten de omheining of op voldoende afstand.
• U geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, vloeken, schelden, grof taalgebruik,
irriteren of kwetsen van wie dan ook, mag niet.
• v.v Gruno heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of
de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcoördinator. v. v Gruno
is altijd op zoek naar vrijwilligers, u kunt zich op allerlei manieren dienstbaar maken binnen de club. v.v Gruno stelt uw aanmelding hiervoor
bijzonder op prijs. Verder zijn de volgende punten van belang voor het behouden van een positieve sfeer in en om het veld:
• U moedigt de spelers positief aan.
• U onthoudt zich van technische aanwijzingen aan uw kind en/of het team.
• U helpt zoveel mogelijk bij alle activiteiten die nodig zijn om het team te ondersteunen.
• U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
• Mocht uw zoon/dochter onverhoopt niet bij een wedstrijd of training aanwezig kunnen zijn dan ziet u er op toe dat hij/zij zich op tijd
afmeldt.
• U stimuleert uw kinderen tot actief meedoen: inzet, positief gedrag (verbaal en nonverbaal)
• U respecteert beslissingen van de scheidsrechter en/of leider.
• U bespreekt problemen met de juiste mensen.

Regels voor het Clubgebouw en de Kantine:

• De kantine betreden met voetbalschoenen is niet toegestaan.
• Roken is niet toegestaan in en rondom de kantine en de rest van het clubgebouw er geld een algeheel rookverbod op het sportpark.
• Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken etc.
• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken
in de kantine of op het terrein van de vereniging.
• Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar en pas 13:30uur op de zaterdag. Eventueel kan er om
een ID worden gevraagd.
• Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzegging van de toegang. Regels voor op
en rond het Sportcomplex.
• Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd.
Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuurs- en commissieleden.
• Fietsen en bromfietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet tegen de hekken, reclameborden of in de paden.
• Parkeren, er dient binnen de parkeervakken geparkeerd worden op de parkeerplaats.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag/Bewijs van goed gedrag)

De voetbalvereniging wil voor al haar leden een veilige plek zijn om te sporten. Daarbij hoort dat de leiders en trainers van onze voetballers
op verantwoorde wijze omgaan met de spelers en speelsters. Eén van de maatregelen die het bestuur instelt om dit te bereiken is het
ontvangen van een VOG van hen die bij de (jeugd)spelers betrokken zijn. Een VOG wordt gevraagd van: de leden van het hoofdbestuur; de
financieel verantwoordelijken voor de kluis en de kassa; de jeugdcommissie, de (hoofd)trainers van de jeugdcategorie en de leiders, te
beginnen bij de smurfen, O7, O8, O9 en O10 categorie