De volgende vacatures willen we graag invullen , bent u degene die we zoeken

De volgende vacatures willen we graag invullen , bent u degene die we zoeken

1.1 VOORZITTER
• Leidinggeven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
• Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
• De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden. Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
• Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
• Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies .
• Laat zich periodiek informeren door de commissies.
• Officieel woordvoerder van de vereniging.
• Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
• Bezoeken KNVB-vergaderingen.

1.1 SECRETARIS
• Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Behandelen van ingekomen stukken.
• De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
• Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
• Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. Op de ALV-verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
• Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
• Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
• Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

1.2 2e PENNINGMEESTER
• Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
• De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
• Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
• Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

1.3 JEUGDCOMMISSIE
Kerntaak: Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:
• Contacten met en coördinatie jeugdtrainers;
• Contacten met en coördinatie jeugdleiders;
• Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;
• In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen; Contact met de seniorenafdeling, in verband met overgang     junioren naar senioren;
• Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie
• Organiseert wervingsactiviteiten

1.4 ACTIVITEITENCOMMISSIE
Kerntaak: Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.
• Reserveert tijdig sporthallen voor die groepen, die in de wintermaanden in de zaal trainen en deelt dit mede aan het hoofdbestuur.
• Geeft schema ́s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden.
• Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, bijv.:
o Koekactie;
o Grote verloting;
o Verloting bij thuiswedstrijden;
o Interne activiteiten (kaart en bingoavonden);
o Medewerker avond;
o Seizoen afsluiting;