Lid worden?

Het verenigingsjaar loopt van 15 juni tot en met 14 juni van het volgend jaar.

Opzegging geschied uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de secretaris voor 15 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Overschrijvingen dienen voor 15 mei te worden aangevraagd aan het nieuwe seizoen.

Betaling van de contributie geschiedt alleen via automatische incasso

De inning geschiedt bij aanvang van het verenigingsjaar, dan wel bij aanvang van het lidmaatschap

Per jaar betaalt elk lid € 15,– kledinggeld. Het kledinggeld wordt gelijk met de eerste contributie geind.

De kleding blijft eigendom van vv Gruno.

Voor het lidmaatschap in kan gaan dienen de volgende zaken aanwezig te zijn:

Een kopie van een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto

Rekeninggegevens voor de automatische incasso

Ouders/verzorgers van jeugdleden willen wij vragen om mee te gaan met de wedstrijden zodat er voldoende vervoer aanwezig is om bijvoorbeeld naar uitwedstrijden te rijden.

Je onderschrijft de doelstelling van de vereniging (vermeld in de Statuten en Huishoudelijk reglement) en je zal je houden aan de geldende gedragen-, omgangs- en fatsoensnormen. Indien je jonger bent dan 18 jaar dient dit formulier ingevuld te worden door je wettelijk vertegenwoordiger (ouder/verzorger).

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Persoonlijke gegevens

Door het invullen van uw e-mailadres geeft u toestemming
aan v.v. Gruno om uw e-mailadres te gebruiken voor
correspondentie met u (zoals het ontvangen van
nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering).

LegitimatieVoetbalverleden

Om te zorgen dat we je niet te hoog of te laag plaatsen in een team. Is er wat informatie nodig over je voetbalverleden.


Vrijwilligerswerkzaamheden

Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Vele handen maken ligt werk is ook bij ons van toepassing. Voor maar enkele uren in de maand of jaar zijn wij al erg geholpen.


Als lid van v.v. Gruno bent u gebonden aan de statuten van v.v.Gruno.

Betaling / Incasso

Machtiging voor doorlopende incasso.

Door het invullen van Uw IBAN nummer geeft u toestemming aan v.v. Gruno om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. U machtigt u v.v. Gruno contributie-bedragen van uw rekening af te laten schrijven vanwege het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen laten terugboeken. Bij de allereerste incasso zal éénmalig € 7,50 euro inschrijfgeld worden geïncasseerd.
Bezig met versturen